Kategórie

Výrobcovia

Systém riadenia kvality


Firma Daniel Friebert si je vedomá, že kvalita je prvoradým merítkom spokojnosti našich zákazníkov. Preto dňa 23. februára 2015 úspešne obnovila systém manažérstva kvality v súlade spožiadavkami normy EN ISO 9001:2008. Na základe toho firma získala certifikát systému manažérstva kvality, ktorý bol vydaný spoločnosťou ELBACERT a.s.

POLITIKA KVALITY

Firma Daniel Friebert sa zaväzuje k napĺňaniu týchto zásad:

1. Najvyššou prioritou vo firme je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.

2. Stabilizovanie pozície firmy na trhu a zabezpečiť podmienky pre jej ďalší rozvoj.

3. Aktívne zapojenie všetkých zamestnancov do neustáleho zlepšovania kvality.

4. Udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008.

5. Zvyšovanie kvalifikácie, odbornú spôsobilosť a angažovanosť zamestnancov firmy pre zabezpečenie zhody,

    spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predaja.

6. Trvalé zlepšovanie všetkých procesov s cieľom ďalšieho rozvoja firmy.

7. Zabezpečovanie politiky kvality podporujeme dodržiavaním nasledovných zásad:

- želanie zákazníka je prvoradé,

- nesľubujeme to, čo nemôžeme splniť,

- uprednostňujeme kvalitu pred ostatnými kritériami,

- vzdelávame sa k vysokej kvalite,

- vyberáme si najlepších dodávateľov,

- zlepšujeme starostlivosť o kvalitu bezpečnosti a životného prostredia,

- staráme sa o korektné vzťahy v rámci firmy,

- dobré meno firmy vytvárame všetci.

ISO 9001