Kategórie

Výrobcovia

Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom e-shopu www.friebert.sk

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ELEKTRO FRIEBERT s.r.o., so sídlom Jula Horvátha 1490, Kremnica, IČO: 52529886 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci:
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o., IČO: 52529886, so sídlom Jula Horvátha 1490, 967 01  Kremnica, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37001/S. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii  „Kontakty“.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail:  bb@soi.sk
web: www.soi.sk

Kupujúci:
je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ: 
je fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov udáva predávajúcemu pri registrácii iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľ:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.),
 • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovarov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva:
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodklade potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorené momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

Uzatvorená zmluva je archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prípustná tretím nezúčastneným stranám.  Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, ...) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré predávajúci používa.

V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

Objednávka:
Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou. Pri registrácii je kupujúci povinný vyplniť pravdivými a úplnými údajmi, náležitosťami požadovanými systémom a súhlas, že sa kupujúci oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Po registrácii bude každému kupujúcemu priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého kupujúceho. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Po vytvorení objednávky bude registrovaná v systéme, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytované tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním  do súkromného a osobného života subjektu údajov.

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v plnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke www.friebert.sk . Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

viac tu: http://www.friebert.sk/content/15-gdpr-ochrana-osobnych-udajov

III. Prevádzková doba

Prevádzka veľkoskladu na adrese Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica:

Pondelok                      08:00 – 16:00
Utorok                          08:00 – 16:00
Streda                          08:00 – 16:00
Štvrtok                         08:00 – 16:00
Piatok                          08:00 – 16:00
Sobota                         08:00 – 12:00

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.friebert.sk 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Príjem objednávok pre expedíciu do druhého pracovného dňa po SR: do 10 hod.

Prevádzka predajne SNP 38, 967 01 Kremnica:

Výdaj tovaru v pracovných dňoch: 08:00 -11:00   13:00 - 15:00 hod.

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.friebert.sk 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Príjem objednávok pre osobný odber na predajni po telefonickej dohode.

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzv. vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Kupujúci musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
Jula Horvátha 1490, 967 01  Kremnica

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúci čiastku (v súlade s 458 ods 1 obč. Z.). Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v lehote 14 kalendárnych dní, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle § 3 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov).

 

VII. Platobné podmienky

 • Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste.

 • Platba vopred bankovým prevodom:
  Po objednaní tovaru Vám bude zaslaná zálohová faktúra, s formou úhrady bankovým prevodom. Ako náhle bude platba poukázaná v prospech nášho účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom e-mailom. Pri medzibankových prevodoch je potrebné rátať s pripísaním platby v priebehu 1-2 dni.

  Číslo účtu vo VUB: 4146147054/0200
  IBAN: SK56 0200 0000 0041 4614 7054   SWIFT (BIC): SUBASKBX
  Variabilný symbol pre úhrady je číslo zálohovej faktúry.

 • Platobnou kartou eCard VUB - VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS CLUB

 • Platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca).

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

VIII. Dodacie podmienky

 • Osobný odber

  Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

 • Zasielanie kurierskou prepravou službou:

  Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravou službou. V prípade, že má kupujúci záujem dodať objednaný tovar na druhý pracovný deň, je potrebné vyhotoviť objednávku do 10:00 hod.

  od 0kg do 30kg 4,50 € s DPH
  od 30kg do 50kg 9,50 € s DPH
  + poplatok 1,00 € za platbu na dobierku

 • V prípade ak sa jedná o prepravu nadrozmerného tovaru (napr. dĺžka 3m) ceny prepravy sa účtujú individuálne na základe charakteru objednaného tovaru.
 • Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie balíkov, ...) podľa prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať na e-mailovú adresu objednavky@friebert.sk popis poškodenia zásielky. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 13.06.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. schválil Daniel Friebert, konateľ spoločnosti.